ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ηγετική Νοοτροπία Παρακινεί της Ομάδες και Αναπτύσσει Απόδοση του Οργανισμού

Τι είναι ηγεσία;
Πώς η ηγεσία παρακινεί τα μέλη της ομάδας ;
Διαδικασίες διαχείρισης ομάδων στη λειτουργία που αυξάνουν την παρακίνηση, το ηθικό, και την απόδοση της ομάδας.
Πώς οι ομάδες αναπτύσσουν την απόδοση του οργανισμού;