BACK TO SPEAKERS

Nikos Tachmatzis

Nikos Tachmatzis

Agenda

Exhibition
Day / Time
Information
Athens Bar Show 2017
08 November, 2017
14:10 – 14:40

STIRRING UP THE FUTURE OF BARTENDING!